Avís legal

Informació general de la seu electrònica o lloc web Independent.cat

Independent.cat (http://www.independent.cat) és un domini de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia amb NIF G-66245986, inscrita al registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 53193 i domicili al carrer La Perla 31 de Barcelona, 08012, tel. 932 174 410 i adreça administracio@independent.cat que edita el setmanari L’independent de Gràcia. Mitjançant el domini independent.cat, l'associació gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web independent.cat.

ISSN 1695-4793

Accés dels usuaris

L'accés i/o ús dels portals de L’independent de Gràcia atribueix la condició d'usuari i implica l'acceptació de les condicions d'accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privacitat i dades personals. Les citades condicions seran d'aplicació independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que resultin d'aplicació en les funcionalitats que ofereix el portal. L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal independent.cat sota criteris de bona fe.

L'accés inicial al portal és gratuït.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis sigui necessari que l'usuari es registri, aquest registre s'efectuarà mitjançant formularis de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors d'edat hauran de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que en seran responsables.

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de L'Associació Cultural L’independent de Gràcia els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal independent.cat, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon en exclusiva a l'Associació Cultural L’independent de Gràcia l'exercici, en exclusiva, dels drets d'explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d'aquests continguts, o d'altres que s'hi puguin incloure en el futur, s'han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l'autorització de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret 1/1996, del 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: L'Associació Cultural L’independent de Gràcia explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D'acord amb el previst a l'article 32 del test refós de la llei de propietat intel·lectual, l'Associació Cultural L’independent de Gràcia s'oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les publicacions de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa de l'Associació Cultural L’independent de Gràcia.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

 • La presentació d'una pàgina del portal independent.cat o qualsevol contingut d'aquesta pàgina en una finestra que no pertany a l'independent.cat per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent-hi framing, inline linking, etc.

 • Una extracció d'elements del lloc web que causi perjudici a l’independent.cat conforme a les disposicions vigents.

 • L'ús comercial dels continguts del lloc web independent.cat.

 • L'ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i, en general, símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l'Associació Cultural L’independent de Gràcia, sense el coneixement i l'autorització corresponent de l'entitat.

 • L'ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.

 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de l'Associació Cultural L’independent de Gràcia, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.

 • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari podrà visualitzar els continguts d'aquest portal, copiar-los, imprimir-los en el seu ordinador o qualsevol altre suport només per al seu ús personal i privat.

Protecció de dades de caràcter personal

Per més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

Responsabilitat en relació amb els continguts

L'Associació Cultural L’independent de Gràcia es reserva el dret de modificar els continguts de la web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés a la web, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. L'Associació Cultural L’independent de Gràcia no es fa responsable de l'accés tècnic, la informació o els continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals es pugui enllaçar des del portal independent.cat. L'Associació Cultural L’independent de Gràcia no s'identifica necessàriament amb les opinions expressades pels seus col·laboradors.

Dret d'exclusió

L’Associació Cultural L’independent de Gràcia es reserva el dret de denegar o retirar l'accés als seus llocs web i/o els serveis oferts sense necessitat d'avís previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals.

Subscripcions

La subscripció a productes editats per l'Associació Cultural L’independent de Gràcia que es facin a través d'aquest portal serà voluntària i suposarà l'acceptació de les condicions que en cada cas s'estableixin i que l'usuari haurà d'acceptar expressament. També implicarà l'acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis de l'Associació Cultural L’independent de Gràcia. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització a l'Associació Cultural L’independent de Gràcia per a aquest tipus de comunicacions. L'usuari podrà revocar aquesta autorització amb una comunicació per escrit en la forma que l'Associació Cultural L’independent de Gràcia indicarà en cada cas.

Generalitats

L’Associació Cultural L’independent de Gràcia perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web i exercirà totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L’Associació Cultural L’independent de Gràcia no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra d'índole tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

L’Associació Cultural L’independent de Gràcia podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades i seran degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre L’Associació Cultural L’independent de Gràcia i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta és la política de privacitat aplicable al tractament de dades personals que duen a terme l’Associació Cultural L’independent de Gràcia, a través dels diferents portals web i apps (d’ara endavant, “els nostres portals”).

Dades de contacte de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia

 • independent.cat (https://www.independent.cat) és un domini de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia (d’ara endavant, “L’independent de Gràcia”) amb NIF G-66245986, inscrit al registre de fundacions i associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 53193 i amb domicili al carrer La Perla, 31, 08012, BArcelona; telèfon 932 174 410, i adreça electrónica administracio@independent.cat.

El nostre delegat de protecció de dades

Pots contactar amb el delegat de protecció de dades a l’adreça de correu electrònic administracio@independent.cat, per fer les consultes o demanar la informació que necessitis sobre el tractament de les teves dades personals.

Exerceix els teus drets a la nostra Oficina de Privacitat

També pots adreçar-te a la nostra Oficina de Privacitat per tal d’exercir els teus Drets d’accés, rectificació, supressió (cancel·lació), portabilitat, limitació o oposició al tractament a través de l’adreça de correu electrònic administracio@independent.cat.

Finalitats del tractament de les teves dades personals

A L’independent de Gracia recollim i tractem dades personals per a les finalitats següents:

 • Per gestionar i/o controlar el registre i/o subscripció dels usuaris i socis de L’independent de Gràcia i gestionar la relació amb els nostres subscriptors i socis.

 • Per enviar diaris i altres productes als nostres subscriptors.

 • Per tramitar qualsevol sol·licitud, subscripció o contractació que faci l’usuari, de conformitat amb els termes i les condicions aplicables a cada cas.

 • Per analitzar les necessitats, els gustos i les preferències de l’usuari per dissenyar i oferir els continguts, els productes i els serveis personalitzats als nostres lectors i usuaris. Per  a aquesta finalitat utilitzem galetes i altres dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades, d’acord amb la nostra “Política de galetes”.

 • Per controlar i fer seguiment d’audiència de les nostres notícies i publicacions.

 • Per promocionar continguts editorials, publicacions i notícies exclusives de L’independent de Gràcia.

 • Per promocionar els nostres productes, serveis i esdeveniments que organitzem en el marc de la nostra activitat com a mitjà de comunicació compromès amb la cultura i l’actualitat.

Bases jurídiques en què basem el tractament de dades personals

A L’independent de Gràcia obtenim legitimació per dur a terme el tractament de dades personals sobre les bases legals següents:

 • Quan tenim el consentiment explícit dels lectors, els subscriptors i/o els usuaris.

 • Quan el tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat n’és part.

 • En base als interessos legítims de L’independent de Gràcia quan així es desprèn de la voluntat dels usuaris, respectant sempre els seus drets i la seva privacitat.

 • Quan el tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable a L’independent de Gràcia.

 • Quan es tracten dades personals per complir una missió feta en interès públic, en el marc de l’exercici de la funció periodística i la nostra funció com a mitjà de comunicació.

Els nostres principis

A L’independent de Gràcia apliquem els principis de protecció de dades establerts al Reglament Europeu de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679, de 27 d’abril), concretament:

 • Només tractem les teves dades personals amb una base jurídica vàlida, ja sigui el teu consentiment, que sempre et demanarem de manera clara i transparent, o en cas que sigui necessari gestionar els contractes de compra de productes, serveis o la teva pròpia subscripció.

 • Únicament tractem les dades que són necessàries per complir amb les nostres finalitats, i no en fem cap altre ús.

 • Per garantir que les dades estiguin actualitzades, pots gestionar l’actualització de les teves dades personals en el teu perfil o adreçant-te a la nostra Oficina de Privacitat.

 • Només conservem les dades durant el temps necessari per complir amb les nostres finalitats.

 • Apliquem mesures de seguretat per garantir la integritat i la confidencialitat, i també la protecció de les teves dades personals contra pèrdua, destrucció o altres danys, incloent-hi la encriptació de la informació.

Amb qui compartim les dades personals?

A L’independent de Gràcia compartim les teves dades personals amb els nostres proveïdors en la mesura necessària per garantir els nostres serveis a subscriptors, lectors i usuaris; per enviar informació comercial i les nostres promocions, i també per gestionar les teves compres a la nostra botiga online.

Alguns dels nostres proveïdors de serveis de cloud i altres suports tecnològics poden estar ubicats a tercers països de fora de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En tots aquests casos ens assegurem a través dels nostres contractes que es garanteixi el compliment d’aquesta política i del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

D’altra banda, en cas que comptem amb el teu consentiment, també podem compartir les teves dades de navegació amb les teves xarxes socials, mitjançant galetes o altres mecanismes que ens indiquis expressament.

En quins casos tractem les teves dades personals

L’independent de Gràcia tracta les teves dades personals quan ens les proporciones a través de la teva subscripció, quan et registres, quan ens sol·licites informació o quan compres a la nostra botiga online.  

De la mateixa manera, si et subscrius o compres un producte a la nostra botiga online, també necessitarem disposar d’un domicili d’entrega i de les teves dades bancàries per gestionar l’enviament i el pagament.

L’independent de Gràcia també tracta les teves dades personals de navegació en els nostres portals per conèixer les teves preferències i donar-te el millor servei. També podem tractar les teves dades anònimes de navegació per finalitats estadístiques i de control d’audiència.

Alguns serveis que oferim com, per exemple, la nostra app, et poden demanar la ubicació, tot i que aquesta opció sempre estarà desactivada per defecte.

Si et registres als portals de L’independent de Gràcia fent servir Facebook o Google, aquestes xarxes socials intercanvien les dades amb nosaltres. Pots obtenir més informació a continuació o consultant la nostra Política de galetes.

Dades de menors

Els menors de 16 anys d’edat només poden utilitzar els nostres portals si tenen el permís dels pares o representants legals (tutors), que en seran els responsables.

Comentaris dels lectors

Recordem que els nostres portals són accessibles a través d’internet. Això significa que qualsevol persona que hi accedeixi (d’arreu del món) pot veure tot el que hi publiquis, per exemple, els comentaris que facis a una notícia.

Dades de navegació i galetes

Per optimitzar-ne el funcionament, els nostres portals recullen algunes dades personals com l’adreça IP o el nom de domini del dispositiu utilitzat per la persona usuària, l’adreça URL, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

A L’independent de Gràcia fem servir galetes per a finalitats estadístiques, per recopilar informació sobre quins continguts i portals es visiten amb més freqüència, per quins usuaris i des de quina ubicació.

També utilitzem el mecanismes d’anàlisi per rebre informes anònims sobre l’ús, l’interès i les preferències dels usuaris i per poder adequar els nostres continguts i promocions.

A més, els nostres portals també fan servir eines de mesura d’audiència que permeten analitzar el comportament i el perfil dels visitants anònims amb l’objectiu de millorar el funcionament del web.

També utilitzem galetes de tercers que poden recopilar informació sobre la teva activitat i navegació en els nostres portals.

 

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIONS

1. Objecte

Aquestes condicions generals regulen la contractació de subscripcions efectuades pels usuaris d’internet en les diferents modalitats que en cada moment es promoguin per per part de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia, a través dels diferents portals web i apps (d’ara endavant, “els nostres portals”):

 • Independent.cat (https://www.independent.cat) és un domini de l’Associació Cultural L’independent de Gràcia (d’ara endavant, “L’independent de Gràcia”) amb NIF G-66245986; inscrita al registre de fundacions i associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 53193; domicili al carrer La Perla, 31, 08012, Barcelona; telèfon 932.174.410, i adreça administracio@independent.cat.

 Un cop acceptades les condicions i enviada la sol·licitud de subscripció, es comunicaran a l’usuari, per correu electrònic, les claus d’accés a les subscripcions digitals.

Aquestes condicions es podran modificar en qualsevol moment a instàncies de L’independent de Gràcia, i tindran efecte a partir de la seva publicació a https://www.independent.cat.

2. Usuaris i subscriptors al butlletí

Els usuaris que es donin d'alta al butlletí hauran de ser persones físiques majors d’edat o persones jurídiques amb facultats suficients per donar-s'hi d'alta.

3. Modificació i anul∙lació de subscripció al butlletí

La voluntat de no continuar d'alta al butlletí es comunicarà a L’independent de Gràcia trucant al telèfon 932.174.410 o per correu electrònic a l’adreça administracio@independent.cat. Així mateix, l’usuari podrà fer, a través d’aquests mitjans, qualsevol consulta relativa a les subscripcions.

4. Drets

Són titularitat de L’independent de Gràcia els drets de propietat intel∙lectual i industrial del portal https://www.independent.cat, que inclou els continguts i els elements gràfics, el seu codi font, el disseny, l’estructura de navegació, les bases de dades i els altres elements que formen part del lloc web. Tots els seus drets queden reservats.

5. Condicions d’ús

a) La subscripció serà efectiva en el moment en què s’omple l'apartat a la web https://www.independent.cat. En termes generals, les subscripcions digitals són immediates.

b) La subscripció permet rebre el butlletí setmanalment.

c) Seran aplicables les condicions d’ús de la web que consten a l’avís legal de la web https://www.independent.cat, que es donen per reproduïdes i seran d’aplicació en tot allò que no es contradigui amb el que s’estableix en aquestes condicions generals.

d) En cap cas l’usuari estarà facultat per:

 • Fer servir amb finalitats comercials els continguts del lloc web http://www.independent.cat.

 • Utilitzar continguts en activitats il∙lícites, il∙legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.

 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il∙legal o que atempti contra els drets humans.

 • Provocar danys en els sistemes físics i lògics de L’independent de Gràcia, dels seus proveïdors o de terceres persones, ni tampoc per introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

 • Intentar accedir ni utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris, ni tampoc modificar-ne o manipular-ne els missatges.

 • El fet d’incomplir aquestes condicions generals facultarà L’independent de Gràcia per restringir o cancel∙lar l’accés al servei sense que l’usuari tingui dret a cap reemborsament.

6. Documents contractuals

La documentació contractual està constituïda per l’oferta que consta a https://www.independent.cat, el formulari tramès per l’usuari i per aquestes condicions generals, que són complementades subsidiàriament per les disposicions de l’avís legal de https://www.independent.cat.

7. Privacitat i protecció de dades personals

Per a més informació sobre com tractem les dades personals, es pot consultar la nostra política de privacitat.

8. Jurisdicció

Qualsevol litigi o controvèrsia respecte de la relació contractual serà resolta per submissió expressa, pels jutjats i els tribunals de la ciutat de Barcelona.