L’Ajuntament engega un programa per impulsar el comerç i l’ocupació al Coll

Societat

Una radiografia realitzada per l’Ajuntament de Barcelona als districtes de la ciutat ha culminat amb un pla d’actuacions que es duran al llarg de 2012 a 12 barris de la ciutat, entre els quals el Coll, per fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació. Es posarà en marxa un dispositiu per afavorir la inserció laboral de col.lectius en risc d’exclusió social dirigit a 50 persones aturades, i una campanya de formació per a dependents, concretament en el sector de productes ecològics, biològics i artesanals. La radiografia socieconòmica de Gràcia situa el districte amb uns nivells similars a la mitjana de la ciutat però amb trets distintius: és el districte amb menys joves (7,2 %), la taxa d’atur (12,1%) és inferior en un 1,3 punts percentuals a la mitjana barcelonina i el percentatge d’immigrants es situa per sota del promig de la ciutat. Segons l’informe elaborat per l’Ajuntament per disposar d’una radiografia socioeconòmica de cada districte a partir de la qual posar en marxa accions de proximitat per recolzar el sector empresarial, Gràcia manté un fort perfil comercial però se situa a la cua de l’oferta hotelera amb l’1,2% dels hotels i l’1% de les habitacions de la ciutat. És l’únic districte on la renda familiar disponible per habitant ha passat d’estar per sota de la mitjana l’any 2000 a situar-se per sobre de la mateixa el 2010. En el darrer any la taxa d’atur s’ha incrementat lleugerament però continua sent inferior al promig de la ciutat, fet que -d’acord amb aquest estudi- s’explica pel menor pes relatiu de la immigració o de la població poc qualificada. En el barri del Coll, un total de 65 persones es beneficiaran de les accions de desenvolupament local que es duran a terme en el marc d’aquest programa.