El catàleg de patrimoni salvarà 22 arbres privats

Societat

El pla especial de protecció del patrimoni històricartístic de Gràcia, aprovat inicialment el passat mes de desembre, i que preveu salvar 1500 finques (veure L’Independent 782) també proposa catalogar un total de 22 arbres de diferents finques de propietat privada.

El Departament de Gestió d’Arbrat de la Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat Parcs i Jardins ha realitzat una llista d’arbres que per les seves característiques i singularitats cal protegir. Així, un total de 22 arbres de diferents punts del districte que estan ubicats en finques de propietat privada no podran ser objecte de tala sense l’informe preceptiu de Parcs i Jardins. Fins que no s’hagi resolt la seva possible catalogació, el seu tronc i el seu sistema radicular no es podran alterar de cap manera. Així, la comissió de catalogació elevarà la proposta de catalogació a la Gerència de Parcs i Jardins dels exemplars susceptibles de catalogació inclosos al llistat que apareix en aquesta taula, a partir de la vigència del Pla Especial.

La comissió de Govern va aprovar el passat mes de desembre la revisió del catàleg dels elements patrimonials dels barris tradicionals de Gràcia, que inclou la Vila de Gràcia i part de la Salut, Vallcarca i els Penitents, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, amb la incorporació de nous elements protegits, després dels estudis fets el darrer any, i estableix criteris d’intervenció per al seu manteniment i la protecció dels jardins que en formin part.

Llistat d’arbres destacables en finques de propietat privada

 • Carrer Betlem 53 1 unitat Cupressus sempervirens
 • Carrer Sant Salvador, 47 1 unitat Tilia tometosa
 • Carrer Sant Salvador, 47 1 unitat Schinus molle
 • Carrer Escorial 42, 10 unitats Quercus ilex
 • Av. Coll del Portell 2, 1 unitat Ceratonia siliqua
 • Av. Coll del Portell 2 1 unitat Pitosporum tobira
 • Av. Coll del Portell 2, 1 unitat Shinus milles
 • Carrer Molist 16, 2 unitats Pinus pinea
 • Av. Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25, 1 unitat Morus alba
 • Av. Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25 1 unitat Cupressus macrocarpa
 • Av. Santuari de Sant Josep de la Muntanya, 25 1 unitat Ficus drupacea
 • Carrer Verdi, 268 1 unitat Taxus baccata